Paket K60

Paket K60

Dozvoljeni broj klijenata u ovom paketu

do 60

Cena za prvog korisnika (korisnik obrađuje podatke klijenata)

120 EUR

Cena za svakog sledećeg korisnika (korisnik obrađuje podatke klijenata)

60 EUR

Povećanje broja klijenata

10 klijenata = 20 EUR

Naknada se plaća mesečno
Cene su bez PDV-a

Obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa