Kadrovska 3.2.5.

info1123

Kadrovska 3.2.5.

a. Masovni aneksi

Dodali smo nove Masovne anekse i to :

 • Promena iz određenog u neodređeno
 • Promena radnog mesta
 • Promena zarade
 • Promena zarade i radnog mesta
 • Prelazak na šablone aplikacije

Isto tako, omogućili smo da pored generalne promene (čekiranim zaposlenima se menjaju isti podaci) Korisnik sada može da menja i pojedinačne podatke za zaposlene. Ove opcije su u po principu ili pojedinačna promena ili generalna.

b. Penzija

Ova verzija sa sobom donosi Izveštaj o tome ko ispunjava uslove za penziju.

Najpre smo kod Poslodavac-Penzija dodali mogućnost da se definišu uslovi za penziju i to posebno za muškarce (godine starosti i godine staža) i posebno za žene (godine starosti i godine staža).

Za Srbiju smo već uneli uslove koji važe na današnji dan. https://www.pio.rs/sr/starosna-penzija

Sada aplikacija automatski izračunava godine starosti i godine staža i preko izveštaja Zaposleni-Penzija možete proveravati da li neko na određeni dan ispunjava uslove za penziju.

c. Kalkulatori

Dodali smo obračun za prethodni rad kod Zaposleni-Dodatni podaci

Dodali smo obračun za :

 • Ukupno rad kod Poslodavca (sabira sve periode rada kod Poslodavca – Minuli rad)
 • Ukupan staž (sabira podatke Ukupno rad kod Poslodavca i podatke o prethodnom radu iz Zaposleni-Dodatni podaci)
  Ova dva obračuna vršena su po principu :
  • 1 M = 30 dana
  • 1 G = 12 meseci
  • Ako je zaposleni radio ceo mesec, bez obzira koliko on ima dana (31,30,29 ili 28) = 1 M
  • Ako je zaposleni radio manje od celog meseca primenjuju se sledeća pravila za obračun dana za mesec u kome zasniva radni odnos :
   • Ako u mesecu zasnivanja nema prethodnog rada i zaposleni je radio manje od 30 dana i nije u pitanju februar, u tom mesecu se priznaje broj dana provedenih na radu
   • Ako u mesecu zasnivanja ima prethodnog rada i zaposleni je u zbiru prethodnog i “novog rada” radio manje od 30 dana i nije u pitanju februar, u tom mesecu se priznaje broj dana provedenih na radu
   • Ako u mesecu zasnivanja ima prethodnog rada i zaposleni je u zbiru prethodnog i “novog rada” radio ceo mesec, bez obzira koliko on ima dana (31,30,29 ili 28), = 1 M
   • Ako je mesec zasnivanja februar i u toj godini februar ima 28 dana svaki dan se množi sa 1,0714, a ako u toj godini februar ima 29 dana svaki dan se množi sa 1,0345
  • Ako je zaposleni radio manje od celog meseca primenjuju se sledeća pravila za obračun dana za mesec u kome mu prestaje radni odnos :
   • Ako mesec prestanka nije februar, u tom mesecu se priznaje broj dana provedenih na radu
   • Ako je mesec prestanka radnog odnosa februar i u toj godini februar ima 28 dana svaki dan se množi sa 1,0714, a ako u toj godini februar ima 29 dana svaki dan se množi sa 1,0345
  • Ako broj dana provedenih na radu iznosi 30 a radi se o mesecima koji po kalendaru imaju 31 dan računa se 29 dana
 • Ukupno trajanje ugovora na određeno vreme kod poslodavca
  • Ovaj obračun se vrši po principu
   • Period od 01.01.-31.01. = 1 M
   • Period od 15.03.-14.04. = 1M
d. Dodatne kolone kod izveštaja

Dodali smo kolonu Minuli rad kod izveštaja Zaposleni-Pregled (ako se odabere datum izveštaja obračun se vrši do tog datuma, a ako se ne odabere datum izveštaja obračun se vrši – na današnji dan.)

Dodali smo kolonu Ukupno određeno kod poslodavca (sabiraju se svi periodi na određeno, a ako je neki u toku on se sabira današnjeg dana)

e. Minuli rad kod Satnica

Dodali smo mogućnost dodavanja dodatne kolone Minuli rad kod Satnica.

Obračun se vrši :

 • do poslednjeg dana u odabranom mesecu
 • do dana traje do ako je dan traje do pre poslednjeg dana u mesecu
 • do dana prestanka ako je dan prestanka pre poslednjeg dana u mesecu
f. Administrativna zabrana, Kredit, Obustava

U modulu Zaposleni tab Dozvole i osuguranja je preimenovan u Razno.

Dodali smo nove osnove Administrativna zabrana, Kredit i Obustava

U modulu Poslodavac Slanje obaveštenja o isteku dozvole i osiguranja je preimenovan u Slanje obaveštenja o razno

Izveštaj Zaposleni – Dozvole i osiguranja je preimenovan u Zaposleni – Razno

g. Kolona Napomena

Kod izveštaja Zaposleni – Zaduženja i Zaposleni – Treninzi i obuke dodata je kolona Napomena.