Pravilnik o radu…iz našeg ugla

por

Pravilnik o radu…iz našeg ugla

Šta je za nas Pravilinik o radu?

Aplikacija Kadrovska.app u modulu Poslodavac ima sekciju Podešavanja u okviru koje se vrše podešavanja najbitnijih opcija za rad Poslodavca u aplaikaciji Kadrovska.app. Za sve pravne detalje oko Pravilnika o radu predlažemo da pročitate tekst na našem stručnom blogu Pravilnik o radu – moj savetnik

Da li poslodavac ima Pravilnik o radu?

 • Ako Poslodavac ima Pravilnik o radu, onda koristimo “kraće” ugovore o radu kojima se uređuju samo najbitnija pitanja iz čl. 33. Zakona o radu , dok se sva ostala pitanja regulišu Pravilnikom o radu.
 • Ako Poslodavac nema Pravilnik o radu, onda koristimo “duže” ugovore o radu kojima definišemo sva pitanja iz čl. 33. Zakona o radu i sva ostala pitanja na koja Zakon o radu upućuje da se regulišu “ugovorm o radu i opštim aktom”.

Naknada troškova

 • Ovde smo krenuli od čl. 118. st. 2. Zakona o radu koji određuje da visina troškova iz stava 1. tačka 5) ovog člana (naknada troškova za ishranu u toku rada) mora biti izražena u novcu. Isto tako, imali smo u vidu odredbu čl. 105. st. 3. Zakona o radu pa smo i ove kategorije odredili  u Bruto 1 iznosu i ovi se iznosi prepisuju u ugovor o radu.

Uvećana zarada

 • U čl. 108. Zakona o radu određen je minimalni procenat uvećanja zarade po osnovu noćnog i prekovremenog rada. Imajući u vidu da su nam mnogi Poslodavci tražili da mogu da unesu i veći procenat omogućili smo unos ovih podataka koji se prepisuju u ugovor o radu.

Godišnji odmor – osnovi za uvećanje

 • U čl. 69. st. 2. Zakona o radu određeno je : Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.
 • Znači, zakonodavac ne koristi termin “može, a ne mora” već jasno upućuje na to da se dužina godišnjeg odmora utvrđuje tako što se zakonski minimum uvećava po nekom od osnova. Mi smo odredili neke najčešće osnove i kao takve ih prepisujemo u  ugovor ili pravilnik o radu.

Plaćeno odsustvo

 • Imajući u vidu da je čl. 77. Zakona o radu određeno da opštim aktom (Pravilnikom o radu) i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od trajanja utvrđenog zakonom, omogućili smo Poslodavcima da broj dana plaćenog odsustva po tri najčešća osnova (sklapanje braka, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice) drugačije rasporede. Ovaj podatak prepisujemo u ugovor o radu, ako je Poslodavac odabrao opciju da nema Pravilnik o radu.

Otkazni rok

 • U čl. 178. Zakona o radu određeno je da otkazni rok ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana. Ostavili smo mogućnost Poslodavcima da se kreću u okviru ovog roka. Ovaj podatak prepisujemo u ugovor o radu.

Zajam zaposlenog

 • Ovde smo omogućili da Poslodavci odrede maksimalnu visinu novčanog zajma koji se može odrediti zaposlenom. Ovaj podatak se prepisuje samo u Pravilnik o radu ne i u ugovor o radu.

Klauzula za zaradu

 • U čl. 105. st. 2. Zakona o radu određeno je da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade. Naime, kada radi obračun zarade Poslodavac obračunava neto zaradu i to je novac koji zaposlenom treba da isplati na račun i na osnovu toga obračuna porez i doprinose. Jedan deo poreza i doprinosa ide na teret Zaposlenog a drugi deo ide na teret Poslodavca.  Zbir neto zarade i poreza i doprinosa koji idu na teret Zaposlenog predstavlja zaradu iz čl. 105. st. 2. Zakona o radu i mi to zovemo Bruto 1 zarada. Znači, kada vrši isplatu Poslodavac od Bruto 1 zarade plaća Zaposlenom neto zaradu, zatim plaća poreze i doprinose koji idu na teret Zaposlenog.
 • Imajući u vidu odredbu čl. 107. st. 1. Zakona o radu koji određuje da se osnovna zarada određuje na osnovu uslova, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu mi smo definisali 3 vrste klauzula :
  • Fiksna zarada (BRUTO). Ako se izabere ova klauzula, za svako radno mesto se u modulu Sistematizacija određuje Bruto 1 visina zarade i taj iznos se prepisuje u ugovor o radu.
  • Fiksna zarada (NETO + BRUTO). Ako se izabere ova klauzula, za svako radno mesto se u modulu Sistematizacija određuje Bruto 1 visina zarade i Neto visina zarade, a oba iznosa se prepisuju u ugovor o radu.
  • Zarada po radnom satu. Ovde se zarada određuje u svemu prema čl. 107. st. 1. Zakona o radu i to tako što uvodimo parametre Brs (broj radnih sati koje je zaposleni radio), Vrs (vrednost radnog sata) i Koef (koeficijent radnog mesta prema složenosti poslova određen pravilnikom o radu ili ugovorom o radu). Ako se izabere ova klauzula pojaviće se polje za unos vrednosti radnog sata, a u modulu Sistematizacija pojaviće se polje za unos koeficijenta. Svim korisnicima savetujemo da ovu klauzulu koriste jer je u potpunosti u skladu sa Zakonom o radu.

Napravi pravilnik o radu!

Na kraju, omogućili smo da na 1 klik sve ove opcije aplikacija kadrovska.app “upakuje” 😊 u Pravilnik o radu u koji smo utkali naše višegodišnje iskustvo iz oblasti radnih odnosa i kadrovskih poslova.

Evo kako izgleda početno podešavanje Pravilnika o radu…

https://www.youtube.com/watch?v=nXW2zdSHf34&list=PL8ZdlN9ab67bro86foBNyIK2c939OJKiJ&index=1