Ugovor o radu – iz našeg ugla :)

ugovor

Ugovor o radu – iz našeg ugla :)

Šta je ugovor o radu?

Ugovor o radu je dokument koji potpisuju Poslodavac i Zaposleni i kojim se uređuju prava i obaveze ugovornih strana povodom zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o radu je važan jer je on dokaz o tome šta su se Poslodavac i Zaposleni dogovorili u vezi radnog odnosa, odnosno šta su čija prava i obaveze.

Međutim, pre nego što odluči da zaposli nekog, Poslodavac treba da odredi šta će taj zaposleni raditi i koja znanja i sposobnosti treba da poseduje za obavljanje poslova. U aplikaciji kadrovska.app putem modula Sistematizacija omogućili smo Poslodavcima da dodaju Radna mesta gde će definisati opis poslova, stepen stručne spreme, vrstu stručne spreme, broh izvršilaca, zaradu kao i da povežu radno mesto sa važećim šifrarnicima.

Šta sve mora da sadrži ugovor o radu?

U čl. 33. Zakona o radu određeno je da ugovor o radu mora da sadrži :

 1. naziv i sedište poslodavca;
 2. lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog;
 3. vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu;
 4. naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja;
 5. mesto rada;
 6. vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme);
 7. trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme;
 8. dan početka rada;
 9. radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);
 10. novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu;
 11. elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;
 12. rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo;
 13. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

Ugovor o radu ne mora da sadrži elemente iz  tač. 11-13)  ako su oni utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.

Međutim, osim elemenata iz čl. 33. Zakon o radu na još mnogo mesta koristi konstrukciju “ako drukčije nije određeno opštim aktom ili ugovorom o radu” što ukazuje na to da se i ova pitanja mogu regulisati Ugovorom o radu.

Isto tako, u skladu sa čl. 3. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, utvrđene ovim zakonom, bliže se uređuju kolektivnim ugovorom, opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu.

U čl. 35. st. 2. Zakona o radu određeno je da je Poslodavac dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Ovo znači da ugovor o radu treba da sadrži i sve neophodne informacije kako bi kadrovska služba nesmetano izvršila prijavu radnika na CROSO.

Šta ne sme da sadrži ugovor o radu?

Prema presudi Vrhovnog Kasacionog suda br. Rev2 2350/2019 od 11.03.2020 godine koja je utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 03.07.2020 godine Ugovor o radu ne sme da sadrži odredbe o ugovornoj kazni u slučajevima nepoštovanja otkaznog roka od strane zaposlenog i u slučajevima povrede obaveze čuvanja poslovne tajne i obaveze konkurencije.

ugovor o radu

Da li se zaključuje u pisanoj formi i kako se čuva?

U čl. 32. st. 1. Zakona o radu određeno je da se Ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad u pisanom obliku.

U čl. 35. st. 1. Zakona o radu određeno je da je Poslodavac dužan da Ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Međutim, u Mišljenju ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-210/2019-02 od 23.04.2019 godine određeno je da “nema smetnji da Poslodavac ugovore o radu zaposlenih, koji rade izvan sedišta poslodavca, drži u elektronskoj formi – skenirane u mestu rada zaposlenog”

ugovor o radu
 

 Odnos Pravilnika o radu (POR) i Ugovora o radu?

U čl. 33. st. 3. Zakona o radu određeno je da se na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta. Kada Zakon o radu koristi termin Opšti akt – misli se na Kolektivni ugovor ili na Pravilnik o radu (čl. 8. st. 1. Zakona o radu).

Ugovor o radu na određeno vreme ili neodređeno vreme?

Ugovor o radu se zaključuje po pravilu na nedoređeno vreme. Međutim, Zakon o radu ostavlja mogućnost da se ugovor o radu zaključi na određeno vreme i u čl. 37. Zakona o radu predviđa u kojim se situacijama to može uraditi.

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Bitno je ukazati na to da Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu i na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom.

Izuzetno ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi:

 1. ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;
 2. za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;
 3. sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;
 4. za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;
 5. sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz tač. 1-3)  po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa ovim članom.

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Više o produžetku ugovora saznajte u tekstu Produžetak radnog odnosa.

Ovde je bitno ukazati na odredbu čl. 175 st. 1. tač. 1. Zakona o radu gde se određuje da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan. U ovom slučaju nije potrebno izrađivati nikakav poseban dokument, ali se pod uticajem inspekcijskog nadzora i CROSO ustalila praksa da se prilikom prestanka radnog odnosa usled isteka roka na koji je zanosvan izrađuje rešenje, a što omogućava i aplikacija kadrovska.app.

U vezi produžetka ugovora o radu, pročitajte na našem blogu Produžetak radnog odnosa.

Iz našeg ugla…

Putem aplikacije kadrovska.app omogućili smo poslodavcu da izradi dve vrste Ugovora o radu:

 • Ugovor o radu kada ima Pravilnik o radu
  • U ovom slučaju Ugovor o radu sadži minimum odedbi koje zahteva Zakon o radu, ali se obavezno poziva na broj i datum Pravilnika o radu.
 • Ugovor o radu kada nema Pravilnik o radu
  • U ovom slučaju Ugovorom o radu regulišu se sva pitanja koja zahteva Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Isto tako, pored ugovora o radu aplikacija kadrovska.appizrađuje paket dokumenata i to :

 • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zašitiu od takovg ponašanja
 • Izjava o radu kod više poslodavaca
 • Obaveštenje o pravima zaposlenih koja su predviđena zakonom o zaštiti uzbunjivača
 • Izjava o elektronskoj pošti

Aplikacija kadrovska.app omogućava Poslodavcima :

 • da koriste modele Ugovora o radu koje su izradili naši pravnici na osnovu višegodišnjeg iskustva
 • da modele Ugovora o radu prilagođavaju svojim potrebama
 • da brzo, lako i jednostvavno izrade Ugovor o radu i sve potrebne priloge

Evo kako izgleda izrada Ugovora o radu putem aplikacije kadrovska.app: