Kadrovska 3.2.2

info1123

Kadrovska 3.2.2

U ovoj verziji aplikacije dodali smo potpuno redizajniranu Početnu stranu

Sada na početnoj strani postoje tri taba i to :

 • Osnovne informacije
 • Obaveštnja
 • Grafikoni
a. Osnovne informacije

Ovaj pregled podataka nije pretrpeo izmene.

b. Obaveštenja

Kod ovog pregleda dodata su četiri nova obaveštenja :

 • Ko je danas na godišnjem odmoru?
 • Ko je danas na bolovanju do 30 dana?
 • Ko je danas na bolovanju preko 30 dana?
 • Kome ističe dozvola ili osiguranje za sedam ili manje dana?
c. Grafikoni

Ovo je potpuno novi pregled koji putem grafikona prikazuje sledeće podatke :

 • Pregled broja zaposlenih koji su koristili godišnji odmor po mesecima
 • Pregled broja zasnovanih radnih odnosa po mesecima
 • Pregled broja prestanaka radnih odnosa po mesecima
 • Strukturu po vrsti prestanka radnog odnosa
 • Polnu strukturu zaposlenih
 • Strukturu po vrsti radnog vremena
 • Strukturu po vrsti radnog odnosa